星期六, 10月 22, 2011

火灰

邱一帆
(foˋ foiˊ)

改一廂菜地
goiˋ idˋ xiongˊ coi ti
一钁頭一钁頭剷
忒idˋ giogˋ teuˇ idˋ giogˋ teuˇ canˋ tedˋ
徑徑杈杈个草
gang gang ca ca ge coˋ
打做堆曬兩三日
daˋ zo doiˊ sai liongˋ samˊ ngidˋ
在烈烈个日頭下
cai ladˋ ladˋ ge ngidˋ teuˇ haˊ
燥燥个草堆
zauˊ zauˊ ge coˋ doiˊ
就欠一支火
qiu kiam idˋ giˊ foˋ
點著
diamˋ cog

點著這支
diamˋ cog iaˋ giˊ
在草堆項
cai coˋ doiˊ hong
緊燒緊猛个火
ginˋ seuˊ ginˋ mangˊ ge foˋ
照亮
zeu liong
臨暗頭个夜色
limˇ am teuˇ ge ia sedˋ
火星同火灰共下
foˋ xiangˊ tungˇ foˋ foiˊ kiung ha
在半天高c
ai ban tienˊ goˊ
互相映照
fu xiongˊ iangˋ zeu

火灰在半天高
foˋ foiˊ cai ban tienˊ goˊ
定定仔飄啊飄仔
tin tin eˋ peuˊ a peuˊ eˋ
飄落下來
peuˊ log haˊ loiˇ
同自家个土地
tungˇ cii gaˊ ge tuˋ ti
黏到共下
ngiamˇ do kiung ha

改一廂菜地
goiˋ idˋ xiongˊ coi ti
燒出一堆火灰
seuˊ cudˋ idˋ doiˊ foˋ foiˊ
掞落齋齋个泥竇肚
iam log zaiˊ zaiˊ ge naiˇ deu duˋ
撐持種落泥个菜
cangˇ ciiˇ zung log naiˇ ge coi
順續分野草食肥
sun sa bunˊ iaˊ coˋ siid piˇ

野草一擺過一擺
iaˊ coˋ idˋ baiˋ go idˋ baiˋ
剷忒
canˋ tedˋ
火灰一擺過一擺
foˋ foiˊ idˋ baiˋ go idˋ baiˋ
燒出seuˊ cudˋ
就恁樣
qiu anˋ ngiongˋ
延續厥个生命
ngienˇ xiug giaˊ ge senˊ miang

乜想愛延續自家个生命
me xiongˋ oi ngienˇ xiug cii gaˊ ge senˊ ming
在文學个園地耕種
cai vunˇ hog ge ienˇ ti gangˊ zung
吸收民間个火灰
kib suˊ minˇ gienˊ ge foˋ foiˊ
生出現代个詩文
sangˊ cudˋ hien toi ge siiˊ vunˇ
等到有一日
denˋ do iuˊ idˋ ngidˋ
在園地項同自家
cai ienˇ ti hong tungˇ cii gaˊ
化做火灰
fa zo foˋ foiˊ
同地泥黏到共下
tungˇ ti naiˇ ngiamˇ do kiung ha
分後代个人
bunˊ heu toi nginˇ
好耕種
hoˋ gangˊ zung


--------------

粽仔
By 邱一帆 · 12 hours ago
粽仔佇夢中搨起
一雙皺皮个手
寫著出世以來个辛酸
溫柔个雙手包捻
兩皮粽葉个圓滿
一串一串齊亮个粽糫
底下
一隻ㄧ隻勻勻恁大
裡肚
一個一個勻勻會想
十點鐘過个糯米牽聲──
正香菇个風味漫天
胡椒粉个辣味沖天
蘿蔔乾个土味甘脆
老蒜頭个味緒流轉
靚豬肉个原味流瀉

阿姆个一生人
就像一隻一隻
透長年搨个粽仔
分人屙腦一生人

View Full Note · Like ·
12 people like this.
1 share

粄圓
By 邱一帆 · Thursday
阿姆趕冬節
磨一粄袋个糯米
同想念子女个心黏共下
矺燥个糯米粉
摎粄脆攪到共下
亼入阿姆軟軟个心

粄糰斷到一截一截
在阿姆个巴掌面項
緊挼緊惜-緊挼緊惜-
圓圓个粄圓
在圓圓个毛蘭面項
擺著阿姆湫紅雪白
圓圓滿滿个心意


圓圓个粄圓
阿姆細心細意
放入滾滾个燒湯裡肚
biag香个豬肉蝦仁香菇
跈等艾菜个香氣衝啊出來
就等等-就等等-
子女
遽遽轉屋家
View Full Note · Like ·
31 people like this.


老人家个路
By 邱一帆 · Wednesday, November 2, 2011
六十歲个賴仔
開容笑面騎著oˇ-to-paiˋ
後背
八十歲个阿爸
兩隻手henˇ-henˇ攬著
經過該條
行吔七八十年个路

該條路
五十年前
阿爸牽著賴仔
行過
路脣个老郵局
還記得
細人仔得人惜个影像

該條路
十過年前
賴仔牽著阿爸
行過
路脣个蓮霧樹
還記得
老人家慈祥个面容

該條
老人家行過
七八十年个路
阿爸同賴仔牽著
直直通向教會
行向上帝


後記:今晡日,看著 60歲个葉長老載著 80 零歲个老葉長老,經過老郵局面前,該畫面分ngai(我) 深刻个印象,寫下這首詩仔。
View Full Note · Like ·
30 people like this.
1 share

火灰(foˋ foiˊ)
By 邱一帆 · Sunday, October 23, 2011
改一廂菜地
goiˋ idˋ xiongˊ coi ti
一钁頭一钁頭剷忒
idˋ giogˋ teuˇ idˋ giogˋ teuˇ canˋ tedˋ
徑徑杈杈个草
gang gang ca ca ge coˋ
打做堆曬兩三日
daˋ zo doiˊ sai liongˋ samˊ ngidˋ
在烈烈个日頭下
cai ladˋ ladˋ ge ngidˋ teuˇ haˊ
燥燥个草堆
zauˊ zauˊ ge coˋ doiˊ
就欠一支火
qiu kiam idˋ giˊ foˋ
點著
diamˋ cog

點著這支
diamˋ cog iaˋ giˊ
在草堆項
cai coˋ doiˊ hong
緊燒緊猛个火
ginˋ seuˊ ginˋ mangˊ ge foˋ
照亮
zeu liong
臨暗頭个夜色
limˇ am teuˇ ge...
View Full Note · Like ·
8 people like this.


淨愛qiang oi
By 邱一帆 · Tuesday, October 18, 2011
Ngai淨愛一隻游泳圈
ngaiˇ qiang oi idˋ zagˋ iuˇ iunˋ kienˊ
帶Ngai離開洪水地獄
dai ngaiˇ liˇ koiˊ fungˇ suiˋ ti ngiug
在人間靠岸
cai nginˇ gienˊ ko ngan
您,毋使加講佢兜
nˇ,mˇ siiˋ gaˊ gongˋ giˇ deuˊ
做大水
zo tai suiˋ
仰般毋知好走
ngiongˋ banˊ mˇ diˊ hoˋ zeuˋ

Ngai淨愛一條索仔
ngaiˇ qiang oi idˋ tiauˇ sogˋ eˇ
帶Ngai離開濫泥地獄
dai ngaiˇ liˇ koiˊ nam naiˇ ti ngiug
在人間落腳
cai nginˇ gienˊ log giogˋ
您,毋使加講佢兜
nˇ,mˇ siiˋ ...
View Full Note · Like ·
邱一帆 and 15 others like this.


鐘鼓聲響zungˊ guˋ sangˊ hiongˋ
By 邱一帆 · Friday, October 7, 2011
鐘鼓聲響
zungˊ gu ˋsangˊ hiongˋ
一擺過一擺
idˋ baiˋ go idˋ baiˋ
在臨天光
cai limˇ tienˊ gongˊ
平和个誦經聲
pinˇ foˇ ge xiung ginˊ sangˊ
在廟堂
cai meu tongˇ
傳向四方
conˇ hiong xi fongˊ
故鄉个人打早hong床
gu hiongˊ ge nginˇ daˋ zoˋ hong congˇ
菜園个菜園
coi ienˇ ge coi ienˇ
巡田个巡田
sunˇ tienˇ ge sunˇ tienˇ
上山个上山
songˊ sanˊ ge songˊ sanˊ

鐘鼓聲響
zungˊ guˋ sangˊ hiongˋ
一日過一日
idˋ ngidˋ go idˋ ngidˋ...
View Full Note · Like ·
邱一帆 and 14 others like this.


該日想講个話(ge ngidˋ xiongˋ gongˋ ge fa)
By 邱一帆 · Tuesday, October 4, 2011
該日想同你講一句話
ge ngidˋ xiongˋ tungˇ nˇ gongˋ idˋ gi fa
當頭看著
dongˊ teuˇ kon doˋ
遂毋知
sa mˇ diˊ
仰般開嘴
ngiongˋ banˊ koiˊ zoi
恩兩儕總係
enˊ liongˋ saˇ zungˋ he
笑微微仔頷頭
seu miˊ miˊ eˋ ngamˋ teuˇ
行前行開
hangˇ qienˇ hangˇ koiˊ
緊行
ginˋ hangˇ
緊遠
ginˋ ienˋ

該日想同你講兩句話
ge ngidˋ xiongˋ tungˇ nˇ gongˋ liongˋ gi fa
當面看著
dongˊ mien kon doˋ
遂毋知
sa mˇ diˊ
仰般講起事
ngiongˋ banˊ koiˊ hiˋsii
恩兩...
View Full Note · Like ·
14 people like this.


秋風秋雨qiuˊ fungˊqiuˊ iˋ
By 邱一帆 · Tuesday, September 27, 2011
陣陣秋風吹
ciin ciin qiuˊ fungˊ coiˊ
涼風吹過來
liongˇ fungˊ coiˊ go loiˇ
一陣風,一陣涼
idˋ ciin fungˊ,idˋ ciin liongˇ
異鄉个遊子
i hiongˊ ge iuˇ ziiˋ
記得加添一領衫
gi dedˋ gaˊ tiamˊ idˋ liangˊ samˊ

陣陣秋雨飄
ciin ciin qiuˊ iˋ peuˊ
寒雨落下來
honˇ iˋlog haˊloiˇ
一陣雨,一陣寒
idˋ ciin iˋ,idˋ ciin honˇ
故鄉个阿姆
gu hiongˊ ge aˊ meˊ
記得加添一領衫
gi dedˋ gaˊ tiamˊ idˋ liangˊ samˊ

秋風秋雨吹過來
qiuˊ fungˊqiuˊiˋ coiˊgo loiˇ
異鄉故鄉个...
View Full Note · Like ·
13 people like this.


書包(suˊ bauˊ)
By 邱一帆 · Friday, September 23, 2011
吂天光
mangˇ tienˊ gongˊ
佢背起一隻書包
giˇ baˇ hiˋ idˋ zagˋ suˊ bauˊ
書包肚裝等
suˊ bauˊ duˋ zongˊ denˋ
屋家人个期望
vugˋ kaˊ nginˇ ge kiˇ mong
大門前
tai munˇ qienˇ
愛認真,愛煞猛噢──
oi ngin ziinˊ,oi sadˋ mangˊ oˊ
係大人
he tai nginˇ
一擺過一擺个叮嚀
idˋ baiˋ go idˋ baiˋ ge denˊ nenˇ

臨暗頭
limˇ am teuˇ
佢背等一隻書包
giˇ baˇ denˋ idˋ zagˋ suˊ bauˊ
書包肚裝等
suˊ bauˊ duˋ zongˊ denˋ
歸學校个期待
guiˊ hog gauˋ ge kiˇ tai
校門口
gauˋ mu...
View Full Note · Like ·
20 people like this.


定疊,在流浪个路項(tin tiab,cai liuˇ long ge lu hong)
By 邱一帆 · Monday, September 19, 2011
在茫茫个人海中
cai mongˇ mongˇ ge nginˇ hoiˋ zungˊ
像浮胖仔樣
qiong poˇ pang eˋ iong
浮浮沉沉
feuˇ feuˇ ciimˇ ciimˇ
流浪个路項
liuˇ long ge lu hong
生份个人
sangˊ fun ge nginˇ
生份个心情
sangˊ fun ge ximˊ qinˇ
食毋著炒肉个味緒
siid mˇ doˋ cau ˋngiugˋ ge mi xi
看毋著桐花个身裝
kon mˇ doˋ tungˇ faˊ ge siinˊ zongˊ
摸毋著熟識个地泥
miaˊ mˇ doˋ sug sii ge ti naiˇ
聽毋著故鄉个山歌
tangˊ mˇ doˋ gu hiongˊ ge sanˊ ...

0 Comments:

張貼留言

<< Home